พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์

พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์โลก ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า ข้อความเตือนสุดท้ายที่รวมอยู่ในข้อความของทูตสวรรค์ทั้งสามที่ประกาศการเสด็จมาในไม่ช้าของพระคริสต์ผู้ซึ่งจะสร้างทุกสิ่งใหม่และนำระเบียบนิรันดร์มาสู่โลกนี้…ความบาปจะไม่ส่งผลกระทบต่อจักรวาลอีกหลังจากการทำลายล้างครั้งสุดท้ายของจักรวาล ความชั่วร้ายและการก่อตั้งเมืองศักดิ์สิทธิ์บนโลกใหม่ที่สร้างใหม่ พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ

จุดสูงสุดของประวัติศาสตร์โลก ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

 ข้อความเตือนสุดท้ายที่รวมอยู่ในข้อความของทูตสวรรค์ทั้งสามที่ประกาศการเสด็จมาในไม่ช้าของพระคริสต์ผู้ซึ่งจะสร้างทุกสิ่งใหม่และนำระเบียบนิรันดร์มาสู่โลกนี้…ความบาปจะไม่ส่งผลกระทบต่อจักรวาลอีกหลังจากการทำลายล้างครั้งสุดท้ายของจักรวาล ความชั่วร้ายและการก่อตั้งเมืองศักดิ์สิทธิ์บนโลกใหม่ที่สร้างใหม่ พระเจ้าทรงเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์โลก 

 มาดูข้อความสั้นๆ ของทูตสวรรค์สามองค์ที่น่าอัศจรรย์เหล่านั้นในวิวรณ์ 14:6-12 ข้อ 6 พูดถึงทูตสวรรค์องค์แรกว่า “แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเหาะไปในท้องฟ้า มีข่าวประเสริฐอันเป็นนิรันดรประกาศแก่คนทั้งปวงที่อยู่บนแผ่นดินโลก ทุกเผ่า ทุกภาษา และทุกชนชาติ พูดเสียงดัง ‘จงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะเวลาแห่งการพิพากษาของพระองค์มาถึงแล้ว และนมัสการพระองค์ผู้ทรงสร้างสวรรค์และโลก ทะเล และน้ำพุ’” นี่คือการเรียกร้องให้บูชาผู้สร้าง ไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง มันถูกระบุโดยชั่วโมงอันศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโตวันที่เจ็ด—จุดสูงสุดของการสร้างและการประทับตราของพระเจ้า ข่าวประเสริฐอันเป็นนิรันดร์จะต้องได้รับการสั่งสอนด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทั่วทุกมุมโลกด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์ที่เป็นหัวใจสำคัญของข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม ทูตสวรรค์องค์ที่สองในข้อ 8 ประกาศว่า “…บาบิโลนล่มจมแล้ว เมืองใหญ่นั้นล่มจมแล้ว เพราะนางได้ให้ประชาชาติทั้งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความกริ้วของการผิดประเวณีของนาง” บาบิโลนเป็นตัวแทนของความสับสนและการผสมผสานระหว่างความจริงกับความผิดพลาดโดยสันตะปาปาและผู้มีอำนาจทางศาสนาอื่นๆ พระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่มีคุณค่าและคงรักษาไว้ ดังนั้น บาบิโลนจึงห่างไกลจากสิ่งที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่

ทูตสวรรค์องค์ที่สามแบ่งปันคำเตือนที่ชัดเจนในข้อ 9-12 และในข้อ 9

 และ 10 กล่าวว่า “…ถ้าใครบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และได้รับเครื่องหมายของมันที่หน้าผากหรือที่มือ ผู้นั้นจะได้ดื่มจาก เหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า…” พระเจ้าทรงเตือนเราไม่ให้อ่อนน้อมต่อสิ่งใดที่น้อยกว่าพระองค์และความจริง วันสะบาโตวันที่เจ็ดถูกโจมตีโดยคนมากมายตลอดหลายยุคหลายสมัย แต่ก็ยังคงมีอยู่เพราะเป็นความจริงของพระเจ้า และพระเจ้า มีผู้คนที่เคารพและรักวันสะบาโตและรักษาผ่านอำนาจของพระเจ้า ผู้ที่ต่อต้านวันสะบาโต ให้ตั้งพระสันตปาปาแทนวันอาทิตย์หรือในวันอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดนอกจากคำสั่งสอนในพระคัมภีร์อันเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าที่ควรได้รับเกียรติ วันสะบาโตวันที่เจ็ดเป็นตราประทับของพระเจ้าและเป็นเครื่องหมายของผู้ที่รักและเชื่อฟังพระองค์ 

ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทุกท่านระวังให้มากเกี่ยวกับผู้คงแก่เรียน ศิษยาภิบาล อาจารย์ หรือคนอื่นๆ ที่อาจบอกคุณว่าคำพยากรณ์ในวิวรณ์เป็น “เงื่อนไข” ซึ่งเราไม่รู้จริงๆ ว่าเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้นอาจหมายถึงอะไร เป็น. โปรดเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผู้นำคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เราเชื่อในความเข้าใจของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล และเรายอมรับวิธีการอ่านพระคัมภีร์ตามประวัติศาสตร์-พระคัมภีร์ เรายังมีวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และโดยเฉพาะหนังสือ The Great Controversy ซึ่งอธิบายให้เราฟังมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันสุดท้าย อย่าหลงไหลในสิ่งอื่นใดนอกจากการเข้าใกล้พระคัมภีร์และคำพยากรณ์ที่ได้รับพรจากพระเจ้า คุณเห็นไหมว่า พระเจ้าจะทรงมีผู้คนบนพื้นโลกที่ยอมรับการประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม ในความเป็นจริง, ข้อสุดท้ายและหลักสำคัญในการอธิบายข้อความเหล่านั้นพบได้ในข้อ 12 ที่กล่าวว่า “นี่คือความอดทนของวิสุทธิชน นี่คือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและความเชื่อของพระเยซู” คนเหล่านี้คือคนของพระเจ้าในวาระสุดท้าย วิวรณ์ 12:17 ตอกย้ำรูปแบบนี้โดยกล่าวว่า “และมังกรก็โกรธผู้หญิงคนนั้น และมันก็ไปทำสงครามกับลูกหลานที่เหลือของเธอ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์” วิวรณ์ 19:10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!! ” คนเหล่านี้คือคนของพระเจ้าในวาระสุดท้าย วิวรณ์ 12:17 ตอกย้ำรูปแบบนี้โดยกล่าวว่า “และมังกรก็โกรธผู้หญิงคนนั้น และมันก็ไปทำสงครามกับลูกหลานที่เหลือของเธอ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์” วิวรณ์ 19:10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!! ” คนเหล่านี้คือคนของพระเจ้าในวาระสุดท้าย วิวรณ์ 12:17 ตอกย้ำรูปแบบนี้โดยกล่าวว่า “และมังกรก็โกรธผู้หญิงคนนั้น และมันก็ไปทำสงครามกับลูกหลานที่เหลือของเธอ ซึ่งรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีคำพยานของพระเยซูคริสต์” วิวรณ์ 19:10 บอกเราว่า “คำพยานของพระเยซูคือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์” พระเจ้าทรงอวยพรผู้คนในยุคสุดท้ายด้วยคำแนะนำอันล้ำค่าในพระวิญญาณแห่งการพยากรณ์ ดังที่เข้าใจในงานเขียนของเอลเลน จี ไวท์ พระเจ้าจะมีคน!! 10 บอกเราว่า 

credit: oldladytitties.com nsyncwebguide.com free-twitter-backs.com PersonalTouchWebsites.com horotwitz.com invertercarepayyannur.com looterproductions.com jupiterwebcasts.com ParisWebJob.com QuestWebStudio.com